Witamy
na stronie internetowej

naszej parafii!

 

 

 

 
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
- HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2014/2015
 
Pierwsza niedziela Adwentu jest również początkiem Nowego Roku Kościelnego. Jest to kolejny rok duchowego przygotowania do owocnego przeżycia zbliżającej się 1050. rocznicy Chrztu Polski.
W minionym roku zastanawialiśmy się nad naszą wiarą w Syna Bożego. Rozważaliśmy Miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy dziełem przypadku. Mamy kochającego Ojca w Niebie. Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał i stał się naszym przewodnikiem w pielgrzymce do Domu Ojca. On jest Głową Kościoła, który jak dobra Matka daje nam wszystko, co jest konieczne na drogę Życia. Tę prawdę pomogło nam zgłębić wyniesienie na ołtarze naszego rodaka - św. Jana Pawła II. Nigdy nie zapominajmy o jego przejmującej prośbie, aby nie lękać się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, by pozwolić Mu mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia..., życia wiecznego.
A pierwsze słowa jakie Jezus wypowiedział w Ewangelii według św. Marka brzmią: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Właśnie to wezwanie Chrystusa jest hasłem nowego roku duszpasterskiego w Polsce (2014/2015). To jest kluczowe przesłanie chrześcijaństwa. Każdy człowiek chce być szczęśliwy, chce kochać i być kochanym, marzy o lepszym życiu... i jednocześnie odkrywa w sobie jakąś niemoc, nie potrafi przestać ranić innych, a zwłaszcza najbliższych! Św. Paweł wyraził to tak: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Nieszczęsny ja człowiek!" (Rz 7, 19.24). W ten sposób stwierdza, że człowiek przy pomocy własnych sił nie jest w stanie wyjść ze swojej sytuacji zniewolenia grzechem, w którym się znalazł, zwiedziony przez szatana. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, aby był Jego prawdziwie wolnym dzieckiem, posłał swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). On wziął na siebie nasze grzechy, które zaprowadziły Go na Krzyż. Ale Ojciec Go wskrzesił z martwych i uczynił Go naszym Panem! (por. Flp 2, 5-11). Odtąd „w Jego ranach jest nasze uzdrowienie" (Iz 53, 5). Doświadczamy tego w sakramencie pokuty. Być chrześcijaninem, to mieć świadomość, że jest się grzesznikiem, któremu przebaczono, któremu Jezus w zamian za wyznanie grzechów daje nowe, wdzięczne serce, które jest w stanie przebaczać innym i żyć dla innych. Ten, kto doświadcza łaski takiej wiary, potrafi prawdziwie świętować, bo kto umie przebaczać drugiemu, w tym Chrystus prawdziwie zwyciężył śmierć.
Czy tak jest wśród nas..., w naszych rodzinach? Obyśmy w tym Nowym Roku Kościelnym doświadczyli tego, jak wielkim skarbem jest sakrament pokuty i pojednania, dany nam przez Chrystusa!
W Diecezji Kaliskiej, pragniemy uświadomić sobie, że niezwykły dar nawrócenia, jaki Bóg nam daje w sakramencie spowiedzi, jest jednocześnie zaproszeniem Chrystusa na Jego Ucztę, jaką jest Eucharystia. Jezus stał się Chlebem życia (J 6, 35.48), abyśmy uwolnieni z niewoli grzechu, stali się wolni jako synowie i córki Boga, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy Jezus żyje w nas. Dlatego trzeba nam ciągle zgłębiać tajemnicę Eucharystii, jak wielkim jest ona darem dla naszego życia. Nawrócenie i Eucharystia - to rzeczywistości, które powinny nam towarzyszyć jak najczęściej, bo dziś duch tego świata jest bardziej agresywny niż kiedykolwiek i usiłuje odrywać człowieka wierzącego w Boga od Ducha Ewangelii, co przejawia się w tym, że ludzie coraz częściej zadowalają się tylko zwykłym chlebem i nie potrafią już prawdziwie kochać i świętować. Szczególnie atakowane są chrześcijańskie małżeństwa i rodziny chcące żyć zgodnie z wolą Stwórcy, gdzie mężczyzna i kobieta połączeni sakramentalnym węzłem, stając się jednym ciałem, otwierając się na nowe życie, są obrazem samego Boga, który jest Życiem i Miłością.

Fragment Listu Pasterskiego Biskupa Kaliskiego na I Niedzielę Adwentu 2014
Źródło: http://www.diecezja.kalisz.pl/articles/list_adwent_2014_.pdf

 

 

 

 

 

 

16690 © Copyright Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu. All Rights Reserved.