Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2024

Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.05.2024 r.

PODSTAWA PRAWNA:

·       UCHWAŁA NR LXIX/428/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

·       UCHWAŁA NR LXX/431/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Międzybórz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu
 

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytana ofertowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika 

56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8

Logotypy Programu Odbudowy Zabytków.

Międzybórz, 21.05.2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.05.2024 r.

PODSTAWA PRAWNA:

 • UCHWAŁA NR LXIX/428/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • UCHWAŁA NR LXX/431/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Międzybórz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu
   

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytana ofertowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jozefa Rzemieślnika

56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8

III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Zbigniew Porębski

Tel. 501217707

e-mail: [email protected]

IV. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku – ławki ( 24 sztuki) w nawie głównej kościoła parafialnego pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu gm. Międzybórz, neogotyk, koniec XIX w., warsztat lokalny, drewno snycerowane.

Główny Kod CPV zamówienia: 45453000-7

 Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

92521220-7 Usługi ochrony eksponatów

45422000-1 Roboty ciesielskie

V. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: bip. międzyborz.pl

VI. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna promesa nr RPOZ/2022/9831/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w Promesie i Regulaminie do ww. programu.

3. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

4. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku w ramach inwestycji pn. „Renowacja wnętrza kościoła p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.

Zadanie realizowanie będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Międzybórz (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

1.1 Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zgodnie z pozwoleniem nr 605/24    ( WZR.5144.9.2024/MW)Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanym w dniu 23 lutego 2024r. oraz w oparciu o Program prac konserwatorskich i restauratorskich sporządzony przez mgr Jacka Stepaniaka – w załączeniu.

Wszystkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506), z tym, że tablica informacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, zawierać musi oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład.

Projekt tablicy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.

1.2 Aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku:

Zespół neogotyckich ławek kościelnych składających się z 24 elementów. Ławki ustawione w nawie głównej w dwóch rzędach po 12 sztuk. Ławki konstrukcji deskowej o wymiarach 350x90x95 cm (23 sztuki) oraz 200x90x95 cm (1 sztuka). Pierwsze ławki w zestawie z przedpiersiem, który od frontu artykułowany jest powtarzalną formą maswerku ( długa ławka posiada 9 dekoracji, krótka ławka 5 ornamentów). Zapiecek ostatnich ławek zdobiona analogicznie do frontowych ścianek przedpiersi. Wykonane z drewna iglastego -sosna. Policzki wycinane profilowo, zdobione maswerkami (formy cztero liści ostrołukowych i lancet), utworzonymi z naklejonych szerokich i profilowanych listew. Pomiędzy nimi deska siedziskowa oraz wysokie oparcie zamknięte podłokietnikiem. Podłokietnik spoczywają ponadto na wąskich wspornikach wykrojonych krzywoliniowo. Każda ławka spoczywa na własnych płozach o kształcie masywnych garniaków. U dołu, deska klęcznikowa oparta na niskich podporach – konstrukcyjnie nie połączona integralnie z bokami ławki.

1.3 Dane o zabytku:

Kościół pw. św. Józefa  Rzemieślnika zbudowany w stylu neogotyckim ma układ tradycyjny i jest budowlą jednonawową, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wysoką, trójkondygnacyjną wieżą z trzema dzwonami, zwieńczoną blaszanym, ostrosłupowym dachem z kulą i krzyżem, której gruntowny remont przeprowadzony został w 1994 roku. W jej przyziemiu mieści się kruchta, do której prowadzi ostrołukowy, uskokowy portal wejściowy. Dach nad nawą posiada formę dwuspadową i pokryty jest dachówką ceramiczną.
Wnętrze świątyni międzyborskiej jest niezbyt przestronne, ale bardzo dobrze oświetlone przez dużą ilość okien, trzy w prezbiterium i sześć w nawie kościoła. Okna w prezbiterium od 1979 roku zaopatrzone są w witraże. W centralnym, który jest tuż za ołtarzem głównym, znajduje się wizerunek patrona parafii św. Józefa. Wnęki okienne i część ścian pokrywa polichromia. Świątynia posiada dwie zakrystie po obu stronach prezbiterium. Wystrój wnętrza posiada w większości neogotycki charakter i pochodzi w zasadzie z końca XIX wieku. W prezbiterium, gdzie pod gwiaździstym sklepieniem absydy znajduje się ołtarz główny z okładką księgi Pisma Świętego i figurami świętych. Wykonany on jest w stylu neogotyckim. Na nim ustawione są cztery rzeźby z drewna niepolichromowanego. I tak od lewej widzimy św. Józefa z Dzieciątkiem, obok Matkę Boską z Dzieciątkiem. Zaś po prawej stronie tabernakulum stoi św. Alojzy Gonzaga, który jako jedyny nie trzyma małego Jezusa na rękach, natomiast stojący obok Antoni Padewski, już Dzieciątko ma na ręku. W kościele znajdują się także dwa ołtarze boczne. Ten znajdujący się z lewej strony ołtarza głównego dedykowany jest Matce Boskiej, a w jego centrum umieszczony jest obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Po obu jej stronach umieszczone są postacie aniołów. Natomiast ołtarz z prawej strony poświęcony jest Sercu Pana Jezusa. W jego centrum umieszczony został wizerunek Jezusa Chrystusa w otoczeniu klęczących ludzi oddających cześć Zbawicielowi.
Tuż obok stoi chrzcielnica. W połowie długości nawy, po jej lewej stronie, umieszczona jest ambona z drewna niepolichromowanego, na której widnieją figury Ewangelistów. A po obu stronach nawy rozmieszczone są stacje Drogi krzyżowej. Po obu stronach rozmieszczone są także obrazy, jedne większe inne nieco mniejsze. Na prawej ścianie widzimy św. Ritę, św. Dominika Savio, a po lewej zaś św. Teresę Benedyktę od Krzyża i św. Jana Bosko. Tylna część kościoła wypełnia empora chórowa z prospektem organowym, wsparta na czterech filarach. Elewację zewnętrzną świątyni tworzy mur wykonany z czerwonej cegły klinkierowej.

Kościół wpisany został do rejestru zabytków KOBiDZ pod numerem A/1342/650/A w dniu 11 maja 1992 roku.

1.4 Lokalizacja zabytku:

Kościół Rzymskokatolicki p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, ul. Kościelna 8, 56-513 Międzybórz.

 1. Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane prace restauratorskie i konserwatorskie, objęte niniejszym zamówieniem.

2. Odbiór robót (częściowy i ostateczny lub tylko ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

3. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 14 dni roboczych od wyboru wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia albo dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania pracami konserwatorskim, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, oraz posiada doświadczenie zawodowe min. 5 lat.

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:

a. stosowne oświadczenia w powyższym zakresie,

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);

c. podanie z imienia i nazwiska osób wraz z ich uprawnieniami, które będą pełniły funkcję kierownika prac konserwatorskich.

X. MINIMALNY ZAKRES OFERTY

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
– Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
– Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.

2. Forma oferty:
– Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

– Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

– Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

– Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 – cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

W = C (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.umigmiedzyborz.pl

7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany a realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

XII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia: 21.06.2024 r. do godz. 1000

Dopuszcza się złożenie oferty:

1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jozefa Rzemieślnika

56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8

2. w formie elektronicznej – na adres e-mail: [email protected] formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym wraz z raportem stwierdzającym ważność podpisu elektronicznego.

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

XIII. ZAKRES WYKLUCZENIA

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

– nie złożą kompletnej oferty z wymaganymi dokumentami i nie spełnią warunków merytorycznych, zostaną wykluczeni z oceny ofert i wyboru Wykonawcy

– złożyli nieprawdziwe informacje, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

– zostali skazani za przestępstwo;

– podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.)

– w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość oraz wszczęto lub prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne

– złożyli dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwaga:Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zawiera w swojej treści formularz oferty.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

5. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).

10. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

11. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

12. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.

13. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.

14. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

15. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.

16. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.

17. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.

18. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.

19. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.

20. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

21. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

22. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

23. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

XVI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje środki pochodzące z wkładu własnego zapewnionego przez Zamawiającego oraz z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład).

2. Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w:

– Uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

– Regulaminie Naboru Wniosków Rządowy program Odbudowy Zabytków – edycja I.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO:

W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Zamawiającemu  w odpowiedzi zapytanie ofertowe – zwane dalej „Zapytaniem Ofertowym”

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej zwanym w skrócie „RODO” – informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

1) Burmistrz Miasta i GminyMiędzybórz przy ul. Kolejowej 13, 56-513 Międzybórz, e-mail[email protected]Tel 62 7856019 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych kontakt: tel.62 7856018 , e-mail [email protected]

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Rzemieślnika, ul. Kościelna 8, 56-513 Międzybórz. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: [email protected]:  501217707

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, tj. dla celów:

1) Niezbędnych do wykonania umowy (zwanej dalej „Umową o zamówienie”) mającej za przedmiot zamówienie z Zapytania Ofertowego (w przypadku, jeżeli w rezultacie Zapytania Ofertowego dojdzie do zawarcia takiej Umowy z udziałem Pani/Pana danych); 

2) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z:

a) prowadzeniem postępowania z Zapytania Ofertowego i potrzebą niezbędnej identyfikacji uczestników zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu;

b) przygotowaniem lub zawarciem w wyniku postępowania z Zapytania Ofertowego z Panią/Panem Umowy o zamówienie (jeżeli postępowanie z Zapytania Ofertowego nie zostanie unieważnione);

c) ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z postępowania z Zapytania Ofertowego lub Umowy o zamówienie

3) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych udostępnienia złożonej w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferty, innych dokumentów lub informacji lub Umowy o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) w przypadkach wskazanych w ust. 5 poniżej.

4. W granicach celów wskazanych w ust. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (oprócz samego Administratora) mogą być instytucje, w tym organy administracji publicznej, w szczególności instytucje finansujące lub współfinansujące zapłatę za wykonanie Umowy o zamówienie (w przypadku jej zawarcia z udziałem Pani/Pana danych osobowych) – a w granicach celów ustalonych w ust. 3 pkt 2 lit c) powyżej – również powołani biegli zewnętrzni, zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, doradcze lub finansowe.

5. Z uwagi na to, że Gmina Międzybórz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz(Administrator) jest nie tylko podmiotem prawa cywilnego (osoba prawna), lecz również podmiotem prawa publicznego (jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym złożona w postępowaniu z Zapytania Ofertowego Oferta, inne dokumenty lub informacje lub Umowa o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) wymagać będą udostępnienia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w wykonaniu przepisów:

1) Ustaw w związku ewentualną kontrolą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, RIO weWrocławiu (Administratora) lub jego nadzorem ze strony organów administracji publicznej;

2) Ustawy o dostępie do informacji publicznej;

6. Prawnie uzasadnione interesy Administratora (i odbiorów stosownie do ust. 4 i 5 powyżej – jako stron trzecich) do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – opisują cele wyszczególnione w ust. 3 powyżej;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w ust 3 powyżej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych z realizacją tych celów oraz przez okres wymagany przepisami prawa

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie w jakim:

1) jest Pan/Pani osobą składającą Ofertę w postępowaniu z Zapytania Ofertowego i podane dane osobowe służą identyfikacji składającego tą Ofertę; lub

2) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentacji podmiotu/podmiotów składających Ofertę czy inne dokumenty w postępowaniu z Zapytania Ofertowego; lub

3) podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub współuprawnioną) do reprezentowania podmiotu/podmiotów składających Ofertę przy zawarciu z tym podmiotem/podmiotami Umowy o zamówienie (jeżeli Umowa taka – z udziałem Pana/Pani danych osobowych – zostanie zwarta) – ich niepodanie może uniemożliwić realizację wszystkich celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w zakresie w jakim ich podanie wynika z warunków postępowania z Zapytania Ofertowego upublicznionych przez Administratora na stronie internetowej – konsekwencją ich niepodania jest niemożność skutecznego uczestnictwa w tym postępowaniu.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 10. Posiada Pani/Pan prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim przypadku (w przypadku takiego sprzeciwu) Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana (których dane osobowe dotyczą), lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO ;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. Warunki postępowania z Zapytania Ofertowego (i tym samym obowiązki osób zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu oraz sytuacje, w których może dojść do zawarcia Umowy o zamówienie), jak też sytuacje kiedy Administrator może wymagać przedłożenia innych niż Oferta dokumentów, w których mogą znajdować się dane osobowe – np. pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby/osób podpisujących Umowę o zamówienie) zostały zamieszczone na internetowej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  lub są dostępne bezpośrednio u Administratora.

 (Wyjaśnienie: zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie-ofertowe kościoły.

1. Formularz oferty – zał. nr 1  Zał.-nr-1-Formularz-ofertowy.

2. Wykaz osób – zał nr 2 Zał. nr 2 Wykaz osób.

3. Wzór umowy – zał. nr 3 Zał. nr 3 Wzór umowy.

4. Pozwolenie konserwatora dot. ławek w kościele w Międzyborzu zał. nr 4 Zał nr 4 Pozwolenie konserwatora Międzybórz.

Załącznik nr 1

……………………………………………..
/nazwa i adres Wykonawcy/

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Rzemieślnika
 w Międzyborzu
ul. Kościelna 8, 56-513 Międzybórz

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia, składamy ofertę na zadanie pn.: „Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu” za cenę:

 1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości zamówienia, za:

Cena oferty netto: …………………………………………………… zł,

Kwota podatku VAT: ……………………………………………….. zł,

CENA OFERTY BRUTTO: …………………………………………… zł,

Cena oferty BRUTTO SŁOWNIE: …………………………………………………………

 • Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres …… miesięcy.
 • Po zapoznaniu się z treścią OGŁOSZENIA, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną, planowanymi warunkami prowadzenia przyszłych prac, oświadczamy, że całość zamówienia będziemy w stanie zrealizować i zakończyć
  w terminie do dnia ………………………………….r.
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z treścią OGŁOSZENIA i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, i dokumentacją techniczną załączoną do OGŁOSZENIA.
 • Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
  w Zapytaniu Ofertowym, tj. 30 dni.
 • Oświadczamy, że załączony do OGŁOSZENIA projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.
 • Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 1. Dane Wykonawcy:
NAZWA:
NIP:
WOJEWÓDZTWO:
MIEJSCOWOŚĆ:KOD POCZTOWY:
ADRES POCZTOWY (ULICA, NR DOMU I LOKALU):
E-mail:
Tel.:
Faks.:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Wykonawcę do podpisania umowy:
Wykonawca reprezentowany przez:             …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)
 1. OŚWIADCZENIA:
 2. Oświadczam, iż dysponuję osobą z uprawnieniami do kierowania pracami konserwatorskimi, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, oraz posiada doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie we wskazanym terminie.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
 2. …………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………….                    ………………………………………………..
                (miejscowość, data)                                                     nazwa firmy i podpis (podpisy)

Załącznik nr  2

WYKAZ OSÓB   Dotyczy postępowania: „Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.    
l.p.Imię i NazwiskoInformacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (należy wskazać: posiadane uprawnienia – zgodnie z postawionym w rozdziale IX pkt.  1 a. zapytania ofertowego jedną osobę, posiadającą kwalifikacje zawodowe,
o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840).oraz posiada doświadczenie 5 lat.
Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą
1                         

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków.

……………………….dn. ……….2024r.                                                                        ……………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/ upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Wzór

UMOWA NR ………………

Zawarta w dniu …………………. w……………….. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Rzemieślnika, z siedzibą: ul. Kościelna 8, 56-513 Międzybórz, nr NIP: ……………….. nr REGON; ……………………, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
Ks. Zbigniew Porębski proboszcz Parafii,

a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………. Wpisanym do KRS nr ………., z siedzibą …………………., NIP …………………., zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu którego działają:

 1. …………………………
 2. …………………………

Zadanie jest realizowane przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁAD w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Międzybórz.

§1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu”.
 2. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest wykonanie prac konserwatorskich
  i restauratorskich zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, a w szczególności programem prac konserwatorskich dla zabytków ruchomych i pozwoleniem na prace, które stanowią integralne części składowe niniejszej umowy.

§2

 1. Wykonawca wykona zakres umowy w terminie: do dnia 31 grudnia 2024r.
 2. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy. Za dzień zawiadomienia przyjmuje się dzień doręczenia zawiadomienia do siedziby Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy.
 3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru protokół odbioru powinien dodatkowo zawierać wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.
 4. Czynności odbioru będą trwały nie dłużej, niż 1 dzień, chyba, że zostaną ujawnione wady, wówczas Wykonawca po ich usunięciu zawiadomi ponownie Zamawiającego o gotowości do odbioru.
 5. Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy bez wad.
 6. Strony zgodnie postanawiają, iż umowa jest wykonana w terminie o którym mowa ust. 1 gdy do tego dnia zostanie podpisany protokół odbioru końcowego o którym mowa w ust.6.
 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres ….. miesiące.

§3

 1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły w formie ryczałtu w wysokości: ……………….. zł netto (słownie: …………….złotych 00/100) plus należny podatek VAT ….% w kwocie: ……….. zł (słownie: ……….. złotych 00/100), ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………. złotych 00/100).
 2. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz inne związane z wykonaniem umowy koszty, w tym koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty ubezpieczenia, koszty utrzymania, organizacji likwidacji zaplecza terenu prowadzenia robót.
 3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.
 4. Podstawą wystawienia faktury/ rachunku będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony i służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 5. Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej. Wartość częściowej faktury lub rachunku będzie stanowić kwotę odpowiadającą nie mniej niż 2% całkowitej wartości niniejszej umowy określonej w § 3 pkt.1, ale w wysokości odpowiadającej udziałowi własnemu Zamawiającego w związku
  z dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program odbudowy Zabytków.
 6. Wynagrodzenie faktury końcowej/rachunku należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po otrzymaniu środków z dotacji
  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – POLSKI ŁAD, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………….. prowadzonym w …………………..
 7. Podstawą płatności faktury VAT/rachunku będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany przez Strony i służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT.
 9. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.
 10. Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu ich wystawienia.
 11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest rachunkiem umożliwiającym płatność przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i ujęty jest
  w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust.2 ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i sług (t.j. Dz.U. z 2022r., poz., 931 – z późn. zmianami).

§4

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do prądu i bieżącej wody.

§5

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 2. Przejęcie terenu robót,
 3. Zorganizowanie miejsca prowadzenia robót oraz zapewnienie jego pełnej ochrony
  i zabezpieczenia,
 4. Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy,
 5. Zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP przy realizacji prac,
 6. Umożliwianie wstępu na teren robót przedstawicielom Zamawiającego oraz przedstawicielom innych organów i instytucji uprawnionych do kontroli (po wcześniej zawiadomieniu),
 7. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),
 8. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wywiezienie ewentualnych odpadów do składowania na wysypisku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy,
 9. Poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
 10. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
 11. Przekazanie terenu robót,
 12. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia.

§6

 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących zapadkach
  i wysokościach.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
 3. za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 niniejszego umowy za każdy dzień ognienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 4. za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w w§3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
 6. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 7. za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego
  w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
 8. za opóźnienie w opłaceniu faktury o 0,2% wynagrodzenia umownego określonego
  w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia ostatniego wyznaczonego jako maksymalny czas opłacenia faktury.
 9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
 10. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni do jego doręczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn:
 2. gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy,
 3. jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
 4. w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni,
 5. Umowne prawo do odstąpienia od umowy przysługuje stronom w terminie do 30 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności określonych w §7 ust.1.
 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  i powinno zawierać uzasadnienie.
 7. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc tj. wywiera skutek na przyszłość.

§8

 1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy będzie: inspektor nadzoru …………………………….. tel.
 2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do nadzoru realizowanych prac i uczestnictwa
  w odbiorze będzie: ……………………………… tel.

§9

 1. Postanowienia niniejszej umowy mogą zostać zmienione, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest …………………………………
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”

§11

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku prawnego zainicjowanego niniejszą umową, będą rozstrzygane za pomocą mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu, a w przypadku braku zgodności, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: